Hőseink

A magyar hazáért és Balassagyarmat szabadságáért hősi halált halt zsidó honfitársaink emlékére                                                                                                                                  

 

Az 1848-49 -es Forradalom és Szabadságharc katonái:

 Az 1848-49-i zsidó honvéd fő-altisztek és közharcosok névsora

 (Igazolt jelentkezések, levéltári adatok és Mikár Zsigmond Honvéd-névkönyv az 1848/49-diki honvédseregnek 1890-ben még életben volt tagjairól, Budapest, 1891. alapján)

Őrmesterek:

Beimel Samu földbirtokos, Herencsény

Közhonvédek:

Baumgartner Mór, Balassagyarmat
Klein József, Szécsény
Schäfer Jónás, Balassagyarmat
Steiner Mór, Szécsény
Ullman Hermann, napszámos, Bercel

A szabadságharc után büntetésből az osztrák hadseregbe besorozott zsidó honvédek névsora

(katonai törzslapjaik alapján, melyek megvannak: Fachrechnungsabteilung des k.u.k. Kriegsministeriums, Wien)

Baumgarten Moritz, 1826 Balassagyarmat
David Gabriel, 1821 Balassagyarmat
Eisner Hermann, 1826 Balassagyarmat
Fuchs Samuel, 1816 Puszta-Szécsénke
Groszmann David, 1829 Balassagyarmat
Grünwald Jakob, 1833 (!) Panyidaróc (Panické Dravce, Szlovákia)
Hasz Rudolf, 1824 Bercel
Herzfeld Martin, 1833 Balassagyarmat
Kohn Adolf, 1829 Balassagyarmat
Kronheim Simon, 1827 Balassagyarmat
Schneider Philipp, 1830 Nógrádmegyer
Spitzer Márkus, 1828 Szécsény
Ulmann Moritz, 1825 Ragyolc (Radzovce, Szlovákia)
Weiss Emanuel, 1825 Balassagyarmat
Weiss Ferdinand, 1825 Varsány
Weiss Ignatz, 1828 Varsány

Forrás: Dr. Bernstein Béla: A negyvennyolcas magyar szabadságharc és a zsidók Budapest, 1898. augusztus (3., reprint kiadás: Múlt és Jövő könyvek, Budapest, 1998.)

 


Az I. világháború idején az Osztrák-Magyar Monarchia magyar honvédségének kötelékében a fronton elesett katonai hősök:

 

Schwarz Márton

 

Pro Patria!

Itt nyugszik békében

A kötelességteljesítés

Mintaképe nemeslelkű

Felejthetetlen gyermekünk

Schwarz

Márton

a Cs. és Kir. 38ik Gyalogezred

tartalékos hadnagya,

Ki mint vitéz katona

élete legszebb virágában

25 éves korában:

1914. szeptember 19-én

a szerbiai „Drenovac”

elleni roham alkalmával

csapata élén gránáttól találva

Királyáért és Hazájáért

hősi halált halt.

Drága személye

kitörülhetetlenül élni fog

vigasztalhatatlan szülei:

Schwarz Simon és neje

Testvérei:

József és Samu

emlékezetében.

 

x x x

 

Fröhlich Pál

 

 Pro Patria

1914 október 31-én,

25-ik életévében

elesett a harcz mezején.

 

x  x  x

 

Vértes Ervin

  

Pro Patria

Ez a sírkő őrzi az itt nyugvó

szülők egyetlen fiának

Vértes Ervin

Magy. Kir. 16-ik Honvéd

Gyalogezred hadapródjának

emlékét

aki 1915 év tavaszán

21 éves korában hazájáért

hősi halált halt.

 


Civitas Fortissima szobor, Párkányi Raab Péter alkotása

(Készült 2002-ben,  Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér)

 

1919. január 29.-én a balassagyarmati "csehkiverés" harcaiban elesett népfelkelő,

 a Civitas Fortissima hősi halottja:

Weisz Sándor

 

21 éves korában

a cseh kiveretéskor

áldozta fel hősi vitéz

lelkét

Magyar hazánk oltárán.

1919 január 29-én

 


  A Magyar Tanácsköztársaság honvédő harcai idején elesett katonai hősök

Schäffer Samu

   

 Hősi halált halt 1919. május 7.

Élt 18 évet

Béke poraira

Wieder Éliás

(Faluszlatináról)  (- Máramaros megye, ma: Solotvino, Ukrajna)

Balassagyarmat védelmében  hősi halált halt 1919. június  2.-án.

Élt 22 évet 


Az I. Világháború balassagyarmati zsidó hadviseltjeinek és hősi halottjainak névsora.

(nagyobb képért klikkelj az ábrára)

      

A zsidó hadviseltek névsora:

       

A hősi halottak névsora:

       

Hadirokkantak és hadiözvegyek:

Kitüntetettek életrajzai:

   


1923. június 17-én avatták fel a zsinagóga belső falán a 46 izraelita felekezetű  hősi halált halt balassagyarmati polgár emléktábláját, mely 1944.december 9-én hajnalban (a zsinagóga épületével együtt) megsemmisült.

 

Részlet: Reiter László: Hirdesse e márvány... - Balassagyarmat emléktábláinak története c. monográfiájából (1998)

"1944. december 9-én kora hajnalban a felrobbantott zsidó nagytemplommal együtt megsemmisült az az emléktábla is, melyet az I. világháborúban életüket áldozó balassagyarmati zsidó hitközség tagjainak emlékére véstek. Az 1923. június 17-én tartott avató ünnepségről a korabeli lap a következőket írta:

..."Lélekemelő ünnepség keretében leplezték le vasárnap az izr. templomban a balassagyarmati hitközség kötelékébe tartozó, ama 46 hősi halott fehér márványtábláját, akik a harctéren estek el, vagy a harctéren kapott betegségükben haltak meg. Az ünnepség első része a templom előtti téren folyt le, ahol a zsidóság minden rétege jelen volt. A hatóság részéről részt vettek: Dr. Baross József nógrádvármegyei alispán helyettes, főjegyző, aki a nógrádvármegyei vitézi avatáson Budapesten tartózkodó főispánt, Dr. Sztranyavszki Sándort képviselte, a vármegye több főtisztviselője, a kir. törvényszék, pü. igazgatóság, katonai állomásparancsnokság Bengyel Sándor vezetésével, városi előljáróság, az összes keresztény felekezetek, kultúrintézetek, iskolák és testületek küldöttségei. Scitovszky Béla nemzetgyűlési képviselőnk, házelnök, levelében mentette ki elmaradását.   Miután koszorús Dalárdánk a Hiszekegyet elénekelte, Dr. Székely Miksa kir. táblabíró, százados-hadbíró, az emlékbizottság elnöke, gyönyörű beszédben méltatta a hősök emlékét, kiknek jelenlévő rokonait zokogásra indította. Ezután Weisz Ármin hitközségi elnök, aki mindig szívén viselte a hitközség életét, átvette az emléktáblát.  A Szózat eléneklése után Himler Géza tartalékos zászlós mondott beszédet a bajtársak nevében.  Bent a templomban Schwarcz Sándor főkántor énekelt el egy zsoltárt, majd Deutsch József főrabbi mondott megható imát a nyitott frigyszekrény előtt. Végül Dr. Weisz Náthán magyar hitszónok szép beszédében méltatta a nap jelentőségét. Valóban megható volt, amikor a főkántor elénekelte az "El moli rochamim"-ot s a hősi halottak hozzátartozói elrebegték a halotti imát"... (Nógrádi Hírlap, 1923. jún. 24.)

 A márványtáblát ugyanazon anyagból, előreugró ötszögű keret övezte. A felső rész timpanonjának két végén felfelé csavarodó csigavonalas díszítés, középen nagy betűkkel: PRO PATRIA felírás. A tábla két oldalán egy-egy rovátkás, lapos pilaszter.  Az alsó részének alján gyöngysoros díszítés, jobb szélén a táblát készítő kőfaragó szignója: ROSENBURG DÁVID, alatta: B.GYARMAT. A keret szélessége kb. a belső márványlap 1/6-od része. A fekete betűs rávésett szöveg a következő: Elsőnek három sor héber szöveg volt olvasható.  A legfelső sor fordítása: EMLÉKÜK ÖRÖK IDŐKRE FENNMARAD. Az alatta lévő két sor egyező a magyar szöveggel. Ezután következett:

   AZ 1914-18 ÉVI VILÁGHÁBORÚBAN A BALASSAGYARMATI IZRAELITA HITKÖZSÉG KÖTELÉKÉBE TARTOZÓ - A HAZÁÉRT ÉS A KIRÁLYÉRT HŐSI HALÁLT SZENVEDETT - ZSIDÓ VALLÁSÚ HARCZOSOK DICSŐ EMLÉKÉRE EMELTE HAZAFIÚI KEGYELETTEL A BALASSA-GYARMATI IZR. ORTH. HITKÖZSÉG

FEHÉR SÁNDOR főhadnagy

SCHWARZ MÁRTON hadnagy

SZEMERE BERTALAN hadnagy

DR. KEMÉNY MIKSA zászlós

KERTÉSZ DEZSŐ zászlós

WEISZ JENŐ zászlós

VÉRTES ERVIN hadapród

HARMAT DEZSŐ hadapr.jelölt

SCHWEITZER MIKSA e.é.ö.szak.v.

ELFER IZIDOR őrmester

GLATTSTEIN MÓR őrmester

MAHRER MIKSA őrmester

FRŐHLICH PÁL e.é.ö. tizedes

FENYVES LIPÓT tizedes

GARAI BERNÁT tizedes

SCHEIBER LIPÓT tizedes

SCHIRMANN DÁVID tizedes

SCHMELLER ÁRMIN tizedes

SUSITZKI GÉZA tizedes

SZEGEDIN JENŐ tizedes

WEISZ JÓZSEF tizedes

NIKOLSZBURGER KÁROLY őrvezető

ÁDÁM JAKAB gyalogos

BERGER FERENCZ gyalogos

DRÉGELY DÁNIEL honvéd

FRÁTER JENŐ honvéd

GERŐ MIKSA vadász

GOLDBERGER MIKSA gyalogos

HERSKOVITS DÁVID gyalogos

HIMMLER PÁL gyalogos

JÓZSEF BERNÁT gyalogos

KAUFMANN JÓZSEF honvéd

KRAUSZ MIHÁLY honvéd

MÜLLER ALADÁR honvéd

NÓGRÁD MÓR gyalogos

SCHICHTANZ LAJOS gyalogos

SCHLESINGER REZSŐ gyalogos

SCHNELLER MIKSA honvéd

SCHNELLER JENŐ honvéd

STERN ERNŐ honvéd

STILLER JENŐ gyalogos

SZABÓ ERNŐ gyalogos

VENETZIANER MIKSA honvéd

WEISZ ÁRMIN gyalogos

WEISZ ERNŐ vadász

WINKLER ALBERT honvéd

A nevek és a rendfokozat után a héber írás tartalmazta az elhunytnak a zsidó felekezet szerint nevét. "


 További információt találhat az alábbi YouTube videókban (angolul):

Jewish Soldiers in the Austro-Hungarian Army (English Language)

Jewish Hungarian soldiers of the Austro - Hungarian Army 1866 - 1918

 

 

(Yechiel)